Paket för egen brunn

Samtliga paket är framtagna för att överensstämma med Livsmedelsverkets rekommendationer. Alla analyser är ackrediterade av SWEDAC.

På analysrapporten finns alltid ett utlåtande som beskriver om vattnet är tjänligt eller om det finns några anmärkningar.

När du har frågor om dina analysresultat finns vi tillgängliga på e-post och telefon.

För provtagning behövs speciella flaskor beroende av vilken analys man är intresserad av att göra. Flaskor finns att hämta på labbet men möjligheten att få dem utskickade finns också.

Grundpaket kemi.

Ger svar om kvaliteten på ditt vatten ur ett tekniskt, estetiskt och hälsomässigt perspektiv. Ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder. Analyserna i detta paket motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer för kemisk kontroll.

 

Ingående analyser: Kemisk syreförbrukning (COD-Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt, Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat, Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor, Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total)

Pris: 995:-

Grundpaket mikrobiologi.

Ger svar om kvaliteten på ditt vatten ur ett hälsomässigt perspektiv, om vattnet är påverkat av t.ex. avloppsvatten eller ytvatten. Analyserna i detta paket motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer för mikrobiologisk kontroll.
Det är inte ovanligt med fekala föroreningar av dricksvattnet från människor eller djur. Ofta förs förorenat vatten ni i dricksvattenbrunnen från närliggande avlopp eller gödsel. I dessa fall finns en överhängande risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer. Analys av E.coli och Koliforma bakterier svarar på om sådana problem förekommer.

 

Ingående analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn, Escherichia coli,

Koliforma bakterier

Pris: 690:-

Just nu:

Halva priset
på radonanalys!

Vid köp av totalpaketet innan 30 september får du radonanalysen för endast 240:-

Skriv rabattkoden RADSEP på följesedeln eller använd denna följesedel.

Grundpaket metaller.

Ger svar om kvaliteten på ditt vatten ur ett hälsomässigt perspektiv. I Jämtland finns anledning att framförallt kontrollera mängderna av kadmium, bly och uran eftersom det finns områden med naturligt höga halter.

 

Ingående analyser: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran.

Pris: 895:-

Totalpaketet.

Samtidig beställning av de tre paketen ovan. Ger en komplett bild av ditt vattens kvalitet och motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer för vad man normalt bör kontrollera vart tredje år.

För bergborrade brunnar, komplettera med radon.

 

Ingående analyser: Kemisk syreförbrukning (COD-Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt, Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat, Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor, Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn, Escherichia coli, Koliforma bakterier, Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran.

Pris: 2195:-

Radon.

Analys av radon rekommenderas som tillägg för borrade brunnar. Vatten som kommer från jordlager och berggrund kan ha ett naturligt innehåll av radon. Vid förhöjda halter finns risk för hälsoeffekter och vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft (exempelvis vid duschning).

Pris: 480:-

Hjortens laboratorium AB är ackrediterat av SWEDAC enligt

 SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Ackrediteringsområde

Mikrobiologiska vatten-och livsmedelsanalyser.

Mikrobiologiska analyser utförs i Östersund. Kemiska analyser utförs i Umeå och/eller Linköping av ackrediterad samarbetspartner.

Hjortens Laboratorium AB

Hyggesvägen 21 B

831 48 Östersund

063-13 23 55

info@hjortenslab.se